E-2 Investor Visa

 

ממשלות ארה”ב וישראל הגיעו לידי הסכם אשר על פיו תינתן לאזרחי ישראל אפשרות להגיש בקשה עבורם ועבור בני זוגם וילדיהם (עד גיל 21) לאשרת עבודה ושהות בארה”ב הקרויה 2-E.

האשרה החדשה תקפה ל-5 שנים ואפשר להאריכה. גם בן או בת זוג של מקבל האשרה וילדיו  עד גיל 21 יוכלו לקבל אשרה. על מבקש האשרה להוכיח שיש לו כוונה לבצע השקעה משמעותית מיידית בארצות הברית, כזו שמייצרת ערך כלכלי ולפחות מספר מקומות עבודה. עם הבקשה לאשרה, יש להגיש תוכנית עסקית ולהתחייב להעסיק עובדים אמריקנים, ולהראות כי לרשות העסק יעמוד הון עצמי בסכום מספק כדי להבטיח את מימון העסקתו של מבקש האשרה בתקופת ההקמה.

סכום ההשקעה

באופן רשמי, אין סכום מינימלי שיש להשקיע כדי להיות זכאי לאשרה. שלטונות ההגירה בחרו שלא לכמת דרישה זו, כי סכום ההשקעה תלוי במידה רבה בגודל העסק. התנאי המנחה לגבי ההשקעה הוא כי העסק אינו יכול להיחשב “שולי”. עסק שאין לו את היכולת הנוכחית או העתידית לייצר יותר מהכנסה מספקת כדי לספק מחיה מינימלית למשקיע ולמשפחתו. ההשקעה צריכה להיחשב “משמעותית” כלומר כמות הכסף שהושקעה היא חלק גדול מעלות הרכישה הכוללת של עסק קיים מראש או את העלות של פיתוח חדש. הסכום צריך לשכנע כי המחויבות הפיננסית של מבקש האשרה מספיקה כדי לקדם את ההצלחה של העסק. הסכום צריך להבהיר כי העסק צפוי להצליח בשל מעורבות מבקש האשרה והשקעתו. סביר לצפות ששלטונות ההגירה יתייחסו להשקעה מינימלית כזו שעולה על 100,000 $. עם זאת, כי אין מספרים קונקרטיים שנקבעו ע”י שלטונות ההגירה.

 התהליך

יש להגיש בקשה לאשרה ולהמתין לאישור. אם תאושר הבקשה, ייקבע מועד לראיון בקונסוליה האמריקאית בת”א עם קצין הגירה. בתאריך זה, יתקיימו בדיקה ביומטרית וראיון אישי. אם הראיון הסתיים בהצלחה ולאחר בדיקת רקע (עבר פלילי וכו’) תונפק האשרה תוך כמה שבועות.

לאחר שהאשרה תונפק, היא תהיה בתוקף לתקופה ראשונית של חמש שנים. בסוף תקופה זו, ניתן להאריכה ללא הגבלה במרווחים של שנה אחת בכל פעם ובתנאי שתנאי האשרה המקוריים (השקעה משמעותית ומעורבות אישית בעסק) ממשיכים להתקיים.  גם עובד של משקיע בתוכנית זו יהיה זכאי לאשרת E-2. עם זאת, על

         
    "We have been exclusively using [Carmon & Carmon] as our regular outside counsel on Israel matters since December, 1985."

- U.S. Department of Justice
 
         
    "Many thanks for your outstanding work. The U.S. Government is fortunate to be able to call upon your expertise and assistance."

- United States Ambassador to Israel